Arama:

Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği  (bundan sonra kısaca “SEPEV” olarak anılacaktır) tarafından https://sepev.org/  web sitesi üzerinden gerçekleşecek dernek üyeliği kapsamında birtakım kişisel veriler elde edilecek ve işlenecektir.  İşbu  KVKK Kapsamında SEPEV Aydınlatma Metni (bundan sonra kısaca “Aydınlatma Metni” olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak yükümlüsü olduğumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamındaki Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan yükümlülüklere uygun olarak hazırlanmıştır.

 

SEPEV, işbu aydınlatma metni üzerinde yasal mevzuat ve kurul kararları ışığında tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Unvan                         : Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği

Adres                          : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 3C1-160 Çankaya/ANKARA

İnternet sitesi              : https://sepev.org/

Tel / Fax                      : (0312) 235 19 32

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

SEPEV tarafından kişisel verileriniz, işbu  Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve KVKK’nın 5/2. Maddesine paralel olarak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;

 1. Üyelik süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 2. Üyelik aidatı ödemesine ilişkin takibin yürütülmesi,
 3. Dernek faaliyetlerinin dernek prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 4. Kişisel verilerin doğru, güncel ve ulaşılabilir olmasının sağlanması,
 5. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

SEPEV web sitesine online sistem üzerinden üyelik bilgilerinin doldurularak, ilgili kısımda yer alan “Aydınlatma Metni’ni Okudum, Kabul Ediyorum” kutucuğunu özgür iradesi ile işaretlemesi ve bu sürecin ardından üyelik işleminin gerçekleştirilmesi halinde üye olan ilgili kişinin mesafeli satış sözleşmesi, tüketici sözleşmesi ve ilgili diğer sözleşmelerin kurulması ve ifası ile ilgili olan kişisel verileri SEPEV tarafından işbu metne bağlı kalınarak işlenmekte, kaydedilmekte, saklanmakta ve depolanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamda otomatik olarak işlenmektedir. SEPEV,  kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 4. İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz;

 1. SEPEV yetkili organlarının görevini yerine getirebilmesi amacıyla gerekli gördüğü ve aracı olan üçüncü kişilere;
 2. Bildirim, haber, tebliğ, ihtar ve benzeri amaçlarla yurtiçi postalama, kargo, kurye firmalarına;
 3. Ulusal ve kurum içi mevzuat hükümleri doğrultusunda resmi makamlara

Aktarılabilecektir.

 1. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla SEPEV’e başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

şeklinde olup, SEPEV tarafından işbu haklarınız güvence altına alınmıştır. İlgili kişi olarak bahsi geçen yasal haklarınızdan yararlanma şekliniz işbu metnin devam maddelerinde izah edilmiştir.

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklar kapsamında talepleriniz SEPEV tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza yazılı olarak bildirilecektir.

Talep dilekçesi Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 3C1-160 Çankaya/ANKARA adresine gönderilebileceği gibi noter kanalıyla veya [email protected] mail adresine de iletebilecektir.

SEPEV, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde (30 gün) başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz (30) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikâyette bulunma hakkına sahiptir.